เรื่องตามลำดับ
ฟังพระคำของพระเจ้า

1. พระเจ้าผู้เป็นอยู่ก่อนทุกสิ่ง 🔊
God
2. พระคัมภีร์ หนังสือของพระเจ้า 🔊
The Bible
3. พระเจ้าสร้างเทวาตุตา 🔊
Angels and spirits
4. การเนรมิตสร้างโลก 🔊
Creation
5. พระเจ้าสร้างมนุษย์ 🔊
The Creation of Man
6. มนุษย์ทำบาป 🔊
The Fall
7. การฆ่าคนอันแรก 🔊
Cain and Abel
8. น้ำท่วมโลก 🔊
The Flood
9. หอบาเบล 🔊
The Tower of Babel
10. พระเจ้าทรงเรียกอับราฮาม 🔊
God calls Abraham
11. อิสอัคบุตรแห่งพระสัญญา 🔊
Isaac, son of promise
12. ยาโคบ 🔊
Jacob
13. โยเซฟ 🔊
Joseph
14. โมเสส 🔊
Moses
15. ภัยพิบัติและปัสคา 🔊
Plague and Passover
16. พระเจ้าทรงแยกน้ำทะเล 🔊
Crossing the Red Sea
17. มานา 🔊
Mana in the wilderness
18. บัญญัติ 🔊
The 10 Commandments
19. เต้นพลับพลา-เครื่องบูชา 🔊
The Tabernacle
20. สายลับสิบสองคน 🔊
The twelve spies
21. งูทองสัมฤทธิ์ 🔊
The bronze serpent
22. รูปปั้น 🔊
Idols
23. โยนาห์ 🔊
Jonah
24. คำพยากรณ์ 🔊
Prophecies
25. ดาเนียล 🔊
Daniel
26. กำเนิดพระเยซู 🔊
The birth of Jesus
27. พระเยซูรับบัพติศมา 🔊
The baptism of Jesu
28. สาวกสิบสองคน 🔊
The twelve Disciples
29. พระเยซูรักษาคนง่อย 🔊
Jesus heals the paralytic
30. พระเยซูมีอำนาจเหนือธรรมชาติ 🔊
Jesus calms the storm
31. พระเยซูมีอำนาจเหนือผี 🔊
Jesus casts out demons
32. เลี้ยงคนห้าพันคน 🔊
Jesus feeds the five thousand
33. พระเยซูมีอำนาจเหนือความตาย 🔊
Lazarus raised from the dead
34. เศรษฐีกับลาซารัส 🔊
Lazarus and the rich man
35. อาหารมื้อสุดท้าย 🔊
The Last Supper
36. พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน 🔊
The Crucifixion
37. พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย 🔊
The Resurrection
38. พระเยซูขึ้นสู่สวรรค์ 🔊
The Ascension
39. การเสด็จมาครั้งที่สอง 🔊
The Second Coming
40. พระวิญญาณบริสุทธิ์ 🔊
The Holy Spirit
41. พระคริสตจักร 🔊
The Church
42. การข่มเหง 🔊
Persecution